Użytkownik:
Hasło:
Zarządzanie nieruchomościami PROFESS | Adres: ul. Meksykańska 6 lok 32, 03-948 Warszawa | Tel: 22 114 00 82 22 114 00 82 | E-mail: sekretariat@profess.waw.pl

Przeglądy budowalne i okresowe kontrole instalacji

Zgodnie art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku - w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

 

Świadczymy usługi w pełnym zakresie. Nasi specjaliści z długoletnim stażem wykonają:

  • tzw. roczne (półroczne) i 5-letnie przeglądy budowlane,
  • roczne (półroczne) przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz wentylacji mechanicznej,
  • badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczenia i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
  • przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji ppoż. oraz elementów służących bezpieczeństwu ppoż., w okresach ustalonych przez producentów ale nie rzadziej niż raz w roku,
  • okresowe kontrole stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz dostosowania ich wielkości do potrzeb użytkowych,
  • okresowe kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, polegające na ocenie ich efektywności energetycznej oraz ocenie ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • opinie i ekspertyzy techniczne.